Tuesday, November 17, 2009

காலம் என்றொரு
காலம் சத்தமின்றி
என்னை சிறுக சிறுக
விழுங்கிக் கொண்டிருக்கிறது.
மலை பாம்பின்
மழை கால இரை போல்.

யானரிந்த சொற்கள் யாவும்
உருமாறிவிட்டன.
தலை - வழுக்கை
வயிறு - தொப்பை
சோறு - சர்க்கரை
home work - over time
பாம்பின் பசி கருணையற்றது.
இரைகளிடம் இரக்கம் காட்டுவதில்லை

No comments:

Post a Comment